Маратон Стара Загора 2019

ТРАСЕ

МАРАТОН СТАРА ЗАГОРА 2019 "Бягането начин на живот"

Информация за състезанието

Време и място на провеждане: 31.03.2019
Старт/Финал: бул."Цар Симеон Велики" 107 (пред Община Стара Загора)

  • 42.195 км – червени цифри
  • 21 км – сини цифри
  • 10.550 км – зелени цифри

Стар­тът на Ма­ра­тон Ста­ра За­го­ра, Полу­ма­ра­тон и дис­тан­ци­ята 10.550 км ще бъ­де да­ден пред Об­щи­на Ста­ра За­го­ра (бул. "Цар Си­ме­он Ве­ли­ки" 107). На пре­сеч­ка­та с бул. "Рус­ки" участ­ни­ци­те пра­вят де­сен за­вой и про­дъл­жа­ват до ул. "Гур­ко", къ­де­то пра­вят ляв за­вой. На пре­сеч­ка­та с бул. "Пат­ри­арх Ев­тим­ий", със­те­за­те­ли­те пра­вят ляв за­вой и про­дъл­жа­ват нап­ра­во до пре­сеч­ка­та с бул. "Цар Си­ме­он Ве­ли­ки", къ­де­то пра­вят де­сен за­вой пре­ми­на­вай­ки в се­вер­но­то плат­но на бу­ле­вар­да. Мар­шру­та про­дъл­жа­ва по бул. "Цар Си­ме­он Ве­ли­ки", след ко­ето със­те­за­те­ли­те пре­ми­на­ват по бул. "Ни­ко­ла Пет­ков". В ра­йо­на на ма­га­зин „Мет­ро“ пра­вят об­рат­ен за­вой и по съ­щия мар­шрут се на­соч­ват към Об­щи­на Ста­ра За­го­ра.

ДИСТАНЦИИ

класическа 42,195км

виж трасето

полумаратон 21км

виж трасето

дистанция 10.5км

виж трасето
ОРГАНИЗАТОРИ
ПАРТНЬОРИ

СПОНСОРИ

TOP